esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

53) Stany skupienia materii poszczególnych żywiołów: stały, ciekły, plazma, gazowy, bioplazma, światło, Sfera Ducha/ Przyporządkowanie żywiołów do siedmiu głównych czakr

4 Komentarze

ż13

STANY  SKUPIENIA  ŻYWIOŁÓW  I  ICH  PRZYPORZĄDKOWANIE  DO  7  GŁÓWNYCH  CZAKR

— Centra energetyczne  w człowieku nazywają się czakrami, a centra energetyczne Ziemi – czakramami.

Stan skupienia materii to forma, w jakiej objawia się określony żywioł (=element)

1. czakra – stały stan skupienia żywiołu ziemi

2. czakra –  ciekły stan skupienia żywiołu wody

3. czakra – plazmowy stan skupienia żywiołu ognia

4. czakra –  gazowy (lotny) stan skupienia żywiołu powietrza

5. czakra – bioplazmowy stan skupienia żywiołu eteru

6. czakra – światło: stan skupienia żywiołu energii psychicznej/ indywidualna dusza (atma)/

7. czakra – Duchowa Harmonia: stan skupienia żywiołu energii duchowej)/ Duch Uniwersalny (Atman)/

TRZY  STANY  SKUPIENIA   MATERII  I  FAZY TERMODYNAMICZNE

Stan skupienia (=forma materii) to zbiór właściwości fizycznych określających daną substancję/ciało. Właściwości te wynikają z zachowania (= ułożenia/konfiguracji/układu) cząsteczek lub atomów tworzących substancję. Mogą jednak występować sytuacje, w których w obrębie jednego stanu skupienia cząsteczki ułożone są w różny sposób. To oznacza, że niektóre z trzech stanów skupienia (stały, ciekły i gazowy) mogą występować pod postacią różnych faz termodynamicznych zależnych od temperatury i ciśnienia. I tak na przykład woda wykazuje trzy ciekłe fazy – może ona przybierać postać płynną (od 0 do 100 °C) lodu (poniżej 0 °C)lub pary wodnej (powyżej 100 °C). Również ciała stałe posiadają różne fazy. Substancje lotne (=gazy), mają tylko jedną fazę termodynamiczną.

ż1

Nauka rozróżnia 3 stany skupienia materii:

1) CIAŁA  STAŁE /stan skupienia żywiołu ziemi/

—  objętość i kształt nie zmieniają się; powierzchnia stała

Ciała stałe to substancje o uporządkowanym układzie cząsteczek o bardzo trwałej strukturze. Taką strukturę nazywamy siecią krystaliczną. W sieci krystalicznej konfiguracja cząsteczek/atomów, które ją tworzą(tzw. komórka elementarna kryształu) wielokrotnie się powtarza. Równowaga między cząsteczkami w przestrzeni sieci krystalicznej jest możliwa dzięki odpowiednim wzajemnym oddziaływaniom między nimi. Równoważąca siła tych oddziaływań (=wiązań chemicznych) wynika z budowy powłok elektronowych atomów. Istnieją różne rodzaje wiązań chemicznych – jednorodne i mieszane -, a wynikają one z budowy atomowych powłok elektronowych.

Do ciał stałych zalicza się również ciała sprężyste, które mimo stałego/niezmiennego układu atomów (=przestrzennego uporządkowania atomów), pod wpływem sił zewnętrznych mogą ulec odkształceniu (np. gałęzie drzew).

W ciałach  stałych, w których cząsteczki znajdujące się w sieci krystalicznej zaczynają drgać wokół swoich położeń równowagi, zaburzając równowagę sąsiadujących z nią cząstek, dochodzi do rozciągnięcia się drgań na całą sieć krystaliczną. Zjawisko to określane jest mianem fali sprężystej.

ż3

2) CIAŁA  CIEKŁE (CIECZE) /stan skupienia żywiołu wody/

— zmienny kształt i różna objętość w zależności od fazy termodynamicznej; powierzchnia swobodna

W stanie stałym siły przyciągania między cząsteczkami są bardzo duże. Cząsteczki zachowują stałe odległości między sobą i mogą jedynie drgać wokół położeń równowagi w węzłach sieci krystalicznej. W ciałach ciekłych odległości między cząsteczkami są większe niż w ciałach stałych. W ciekłym stanie skupienia cząsteczki wody(H2O) poruszają się bezustannie i chaotycznie, „trzymając się” jednak razem, gdyż przyciągają się wzajemnie. Dzięki temu woda zachowuje spoistość, nie rozpadając się samorzutnie. Atom tlenu ma 8 elektronów, dwa z nich tworzą wiązania chemiczne z elektronami dwóch atomów wodoru (atom wodoru ma 1 elektron).

ż4

3) CIAŁA  GAZOWE (GAZY) /stan skupienia żywiołu powietrza/

 kształt i objętość są zmienne; kształt zależy od kształtu naczynia/przestrzeni; brak określonej powierzchni

W stanie gazowym cząsteczki, które mają znikomą objętość własną, wykazują pełną swobodę ruchu i stale przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz, tzn że nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu, poruszając się ze zmienną prędkością. Między cząsteczkami występują minimalne siły oddziaływania. Dochodzi jedynie do zderzeń między nimi. Jeśli gaz znajduje się w zamkniętym naczyniu, to jego cząsteczki, które nieprzerwanie zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone ciśnienie.

Im niższa temperatura tym mniejsza prędkość cząsteczek, a im wyższe ciśnienie tym mniejsza odległość między atomami. Stałe obniżanie temperatury lub zwiększanie ciśnienia prowadzi w końcu do skroplenia (=resublimacji) gazu. Mechanizm zamiany gazu w ciecz lub ciało stałe polega na tym, że w pewnym momencie siły oddziaływań międzycząsteczkowych stają się większe od energii kinetycznej samych cząsteczek (=ich własnej energii wewnętrznej, dzięki której są w stałym ruchu). Odwrotne zjawisko, czyli przejście z ciała stałego w stan gazowy nazywa się sublimacją.

Gazy są złymi przewodnikami ciepła i prądu elektrycznego.

ż5

INNE  STANY  SKUPIENIA  MATERII  OPRÓCZ  STAŁEGO, CIEKŁEGO  I GAZOWEGO

—  PLAZMA /stan skupienia żywiołu ognia/

Ogień powstaje w wyniku procesu spalania (=utleniania łatwopalnych gazów pochodzących z materiału palnego), do którego dochodzi w chwili podgrzania niektórych substancji (właśnie materiałów palnych). Ogień posiada formę płomieni powstających na skutek ruchów rozgrzanego powietrza i stanowią mieszaninę świecących gazów. Świecenie pochodzi od wzbudzonych temperaturą atomów gazu.  Emisji światła w formie płomieni towarzyszy również emisja ciepła (promieniowanie podczerwone) oraz emisja akustyczna w postaci trzasków i syku.

Jony to atomy lub grupy atomów, obdarzone dodatnim (kationy) lub ujemnym (aniony) ładunkiem elektrycznym, powstającym na skutek utracenia lub przyłączenia elektronów, czyli mające niedobór lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.  Obojętne elektrycznie atomy i cząsteczki związków chemicznych posiadają równą liczbę elektronów i protonów. Powstanie jonu z obojętnego atomu lub cząsteczki nazywamy jonizacją.

Plazma to stan skupienia pomiędzy stanem ciekłym i lotnym, czyli zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, której znaczna część cząstek (=jony) jest naładowana elektrycznie. Mimo swobodnych cząstek naładowanych elektrycznie w skali makroskopowej jest elektrycznie obojętna. Z uwagi na obecność dużej ilości jonów o różnym ładunku plazma przewodzi prąd elektryczny oraz silnie oddziałuje z polem elektrycznym i magnetycznym. A więc to wysoka temperatura utrzymuje materię w stanie plazmy. Temperatura spalania uzależniona jest od budowy palącej się substancji i może osiągnąć od 500 do 1500 °C. Temperatura płomienia palącego się drewna wynosi około 1 000°C. Ogień ma różne kolory: niebieskawy (525-1000 °C), żółty/pomarańczowy (do 1200 °C) lub czerwony (1300-1500 °C) .  

Według oficjalnej nauki ogień , choć bardzo zbliżony fizyko-chemicznie do plazmy, nią nie jest, gdyż niezależnie od spalanego materiału ma zbyt niską temperaturę.

A przecież ogień to, tak jak plazma, zjonizowana materia o stanie przypominającym gaz, tylko trochę zimniejsza od plazmy. Nieoficjalnie ogień uznawany jest za czwarty stan skupienia. Tak więc przy odrobinie dobrej woli plazmę, obok stanu stałego ciekłego i gazowego, można uznać za czwarty stan skupienia , za formę, w jakiej objawia się żywioł ognia.

ż14

BIOPLAZMA /stan skupienia żywiołu eteru/

Nauka nie potrafi potwierdzić eksperymentalnie istnienia plazmy (przynajmniej tak brzmi wersja oficjalna), więc jej nie uznaje.

Podział na energię i materię jest podziałem umownym i wprowadza sztuczne bariery. To, co nazywamy materią (wymiarem fizycznym), to nic innego jak widzialna dla oka fizycznego forma energii o określonych częstotliwościach i gęstości.  Natomiast materia subtelna to energia o innych parametrach, które powodują, że staje się ona niepostrzegalna dla zmysłu wzroku. Przejścia pomiędzy różnymi poziomami materii posiadającymi określoną formą wyrazu są płynne.

Eter jako materia subtelna stanowi źródło, czyli prabudulec dla form materii wszystkich stanów skupienia: stałego, ciekłego, „plazmowego” (mój neologizm), gazowego i „bioplazmowego”. Trzeba tylko ten subtelny prabudulec odpowiednio przetransmutować (słowo „transformacja” odnosi się do zjawisk psychicznych).Wypełnia on też „wolne” przestrzenie w materii, którą postrzegamy naszymi fizycznymi zmysłami. A te „wolne” przestrzenie określane przez naukowców jako próżnia stanowią 99,99999% wszechświata i są źródłem niewyczerpalnej siły życiowej!! /odsyłam do wpisu 23, w którym jest mowa o holofraktologicznej teorii wszechświata według Nassima Harameina/

ż12

Eter pełni potrójną funkcję:

— budulca dla form materialnych

— „pośrednika”, poprzez którego odbywa się pobieranie prany (=siły życiowej) z powietrza, bez której ciała istot żywych nie byłyby w stanie istnieć (właśnie czakry pobierające pranę z powietrza umiejscowione są w ciele eterycznym człowieka, a nie w ciele fizycznym).

— ogniwa łączącego świat niższej materii (=Plan Fizyczny) ze światem astralnym (= Planem Astralnym)

To właśnie w eterze, czyli Kronice Akaszy, zapisywane jest wszystko i to w najmniejszym szczególe, co kiedykolwiek wydarzyło się w całej, nieskończonej przestrzeni

Jak jest zbudowany eter?. Wiemy, że podstawowymi jednostkami dotychczas wymienionych czterech żywiołów są atomy. Eter jest materią o jednorodnym charakterze, w której nie występują znane nam z Planu Fizycznego atomy. Jest budulcem atomów, ale sam nie składa się z atomów. Właściwości i mechanizmów działania bioplazmy, która jest formą wyrazu piątego żywiołu (tzw. kwintesencją; łac. „quinta essentia” = piąta esencja) , nie da się wyjaśnić przy pomocy znanych nauce praw natury. Próby opisania bioplazmy w formie konceptu naukowego podejmował ksiądz prof. Włodzimierz Sedlak.

Bioplazma nie jest „tworzywem życia”! Źródło życia znajduje się o wiele, wiele poziomów „wyżej”….

ż9

  STANY SKUPIENIA POZOSTAŁYCH DWÓCH ŻYWIOŁÓW

Stany skupienia pozostałych dwóch żywiołów (elementów) – żywiołu energii psychicznej i energii duchowej – to światło i Duchowa Harmonia):

ŚWIATŁO /stan skupienia żywiołu energii psychicznej/

Światło to promieniowanie elektromagnetyczne. Dla zmysłu wzroku człowieka (=dla siatkówki oka) widzialna jest tylko jego pewna część. Aby doszło do powstania i emisji fali elektromagnetycznej (=fali świetlnej), w źródle emitującym światło musi najpierw zadziałać impuls (coś w rodzaju Aktu Woli), który pobudzi wewnętrzne struktury źródła.

W świecie materii „nieożywionej” światło może powstać np. przez rozgrzanie ciała lub w wyniku zmiany poziomu energetycznego elektronów w atomie. Źródłami światła są m.in. gwiazdy, płomienie czy też żarówki. W świecie przyrody każdy jej element wysyła jakiś rodzaj światła o określonych parametrach (długość fali, jej amplituda), które decydują o jego jakości i natężeniu. A to świadczy o tym, że wszystkie zawierają w sobie stały impuls pobudzający je do nieprzerwanej emisji światła.

W przypadku obiektów i istot, które nie posiadają odpowiednio wykształconej woli i świadomości, impuls ten pochodzi z zewnątrz. Człowiek posiada jedno i drugie, a więc może świadomie wpływać na ilość i jakość emitowanego przez siebie światła. Robi to poprzez swoje myśli i emocje, które stanowią formę energii psychicznej. Inaczej formułując: wyrazem (=stanem skupienia) sfery mentalno-emocjonalnej człowieka (=żywiołu energii psychicznej) jest światło, którego on sam zresztą do pewnego poziomu świadomości nie jest w stanie zobaczyć. Dopiero przy pomocy parazmysłów, które uaktywniają się na określonym poziomie rozwoju duchowego, można określić, jaki kolor ma dana myśl lub emocja. Na najwyższym poziomie duchowym możliwym do osiągnięcia na Ziemi światło wyraża się poprzez najczystszą biel. Na  poziomie psychicznym rozszczepia się ono pod wpływem niższych (=niedoskonałych) myśli i emocji, których fale posiadają różne długości, na całe spektrum kolorów (=jest różnie nacechowane/ ma różne częstotliwości i natężenie). Jakość kolorów w aurze człowieka zależy od jakości myśli i emocji.

ż10

Podobnie jak żywioł eteru, który stanowi budulec dla atomów, ale sam istnieje poza strukturami zbudowanymi z tychże atomów będących nieodłącznym elementem żywiołu ziemi, wody, ognia i powietrza, światło jest budulcem dla naszych myśli i emocji. Tak więc bez światła nie mogłyby istnieć nie tylko nasze ciała, ale również nasze myśli i uczucia, które są jego bezpośrednią (niestety okrojoną/ograniczoną) formą wyrazu.

ŚWIATŁO JEST BUDULCEM DLA NASZYCH MYŚLI I EMOCJI ORAZ ICH FORMĄ WYRAZU JEDNOCZEŚNIE. ENERGIA PSYCHICZNA CZŁOWIEKA ZASILA SIĘ BIAŁYM ŚWIATŁEM, A WYRAŻA SIĘ POPRZEZ CAŁĄ TĘCZĘ KOLORÓW.

DZIĘKI ŚWIATŁU MAMY ŚWIADOMOŚĆ TEGO, ŻE ISTNIEJEMY (=ŚWIADOMOŚĆ SAMYCH SIEBIE I OTACZAJĄCEJ NAS RZECZYWISTOŚCI.

Energia psychiczna stanowi treść naszego ciała astralnego, który wypełniają właśnie energie generowane przez nasze emocje i myśli. Energia ta przybiera postać symboli, kolorów, dźwięków i zapachów, które wyrażają  harmonie lub dysonanse.

Jakość naszego ciała astralnego decyduje o tym, do jakiego miejsca na Planie Astralnym trafimy po śmierci ciała fizycznego. Zarówno ciało astralne jak i Plan Astralny „utkany” z materii emocjonalno-mentalnej są postrzegalne z Planu Fizycznego przez ludzi, którzy mają rozwinięte parazmysły.

ż11

DUCHOWA  HARMONIA /stan skupienia żywiołu energii duchowej/

Żywioł energii duchowej przynależy do Sfery Ducha, a jego wyrazem (=stanem skupienia) jest Duchowa Harmonia wychodząca poza sferę emocjonalno-mentalną. Budulcem żywiołu ziemi, wody, ognia i powietrza jest eter, z którego formowane są atomy, budulcem żywiołu energii psychicznej jest światło, żywioł energii duchowej powstaje z tak subtelnej „substancji” (=formy materii/energii), że wymyka się ona zdolności pojmowania, jaką dysponuje człowiek. Duch jest ponad wszystkim: stanowiąc źródło światła jest ponad nim, tak jak światło jest ponad energią psychiczną stanowiąc jednocześnie jej źródło, a eter ponad strukturą 4 żywiołów, stanowiąc dla nich jednocześnie budulec. I nie ma możliwości opisania, czym jest Duchowa Harmonia, można jej jedynie doświadczyć i działać w Jej duchu.

……………………………….

W stałym stanie skupienia atomy tworzą stabilną sieć krystaliczną, w cieczach odległości między cząsteczkami są większe niż w ciałach stałych, a cząsteczki poruszają się bezustannie i chaotycznie. W plazmie, która jest stanem skupienia pomiędzy ciekłym i lotnym, zjonizowana materia przypomina gaz, a znaczna część cząstek jest „pobudzona” i naładowana elektrycznie, jednak cząsteczki nie wykazują takiej pełnej swobody ruchu jak w gazach. Bioplazma – następny żywioł w hierarchii (od najcięższego do najsubtelniejszego) po gazach – jest jeszcze bardziej od nich „lotna” i w ogóle nie „wtłoczona” w formę atomów. Jeszcze lżejsze, subtelniejsze i zupełnie „nieuchwytne” jest światło, a energia duchowa wymyka się wszelkim opisom…..

ż22

Człowiek jako całość posiada w sobie wszystkie te żywioły. Ich jakość i proporcje względem siebie decydują o tym, kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach się inkarnuje. Kiedy osiąga szczyt, stając się w pełni Wyższym Ja, wyzwala się z Koła Inkarnacji i kontynuuje swoją duchową podróż wchodząc na coraz wyższe poziomy świadomości, osiągając coraz doskonalsze Stany Duchowej Harmonii i łącząc się z istotami o podobnych częstotliwościach. Towarzyszy mu poczucie nieograniczonej wolności, poczucie absolutnego szczęścia, moc tworzenia rzeczy doskonale pięknych i radość dzielenia się nimi wszystkim z innymi duszami i wiele, wiele innych doznań i doświadczeń, które przerastają siłę ludzkiej wyobraźni.

OBY DZISIEJSZY HEKSAGRAM NA NIEBIE STAŁ SIĘ DLA WIELU LUDZI PORTALEM DO NOWEGO WYMIARU!

turkusowe drzewo

W tym wpisie opisałam stany skupienia poszczególnych żywiołów i połączyłam je z siedmioma czakrami. Wpis 50 zawiera opis parazmysłów wraz z przyporządkowaniem ich do poszczególnych czakr:

https://monamornak.wordpress.com/2013/07/10/51-parapsychologia-psychotronika-zjawiska-paranormalne-czakry-i-parazmysly-zwiazki-pomiedzy-czakra-serca-szyszynka-i-przysadka-mozgowa-czakra-korony-miejsce-laczenia-sie-kundalini

Reklamy

4 thoughts on “53) Stany skupienia materii poszczególnych żywiołów: stały, ciekły, plazma, gazowy, bioplazma, światło, Sfera Ducha/ Przyporządkowanie żywiołów do siedmiu głównych czakr

  1. Witam. Ciekawa ta strona. A z tą pustką to jest tak że podobno mamy wokół ciała cienką warstwę która jest jakoś specjalnie namagnetyzowana. Bez tej warstwy moglibyśmy przechodzić przez mury, drzwi itd. Przez siebie tez. To co widzimy to iluzja. Jesteśmy prawie puści Pozdrawiam. 🙂

  2. Monmaria dziękuję Ci za tą wspaniałą stronę. Wchodzę tu od jakiegoś czasu i ciesze się ze ta strona jest.
    Pozdrawiam najserdeczniej 🙂

  3. Serdeczne dzięki, Izo! Przesyłam pozdrowienia i dobre energie 🙂 🙂

  4. Pingback: Chronologia zdarzeń od 21.12.2012 i symbolika żywiołów/ 23 listopada 2013 o godz. 22.11(CET) – heliocentryczny Wielki Sekstyl / Przebiegunowanie Słońca / Fala Maga (13-25.11.2013): szansa na milowy krok w rozwoju świadomości i w uaktywnianiu par

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s