esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

52) FALA ZIEMI (CABAN):13. Fala w Tzolkin (19.7 – 31.7.2013)/ 29.7.2013: Heksagram na niebie (Gwiazda Dawida/Pieczęć Salomona) – 2 Wielkie Trygony w znakach wodnych i ziemskich/ Święta geometria – figury płaskie, bryły platońskie, kryształy/ Jednia, całość – współzależności między jednostką a całością

9 Komentarzy

Ziemia

FALA  ZIEMI (CABAN) rozpoczyna się 19 lipca i potrwa do 31 lipca. Fala ta obejmuje 13 kinów 157 – 169 i zawiera 2 portale galaktyczne (dni, w których  kosmiczne  energie  spływające  na  Ziemię  są  szczególnie  intensywne; portale tworzą 2 splecione ze sobą nitki DNA)są to kiny 165 i 168:

—  165 (27.7. – 9. dzień Fali) – Czerwony Solarny Wąż

—  168 (30.7. – 12 dzień Fali) – Żółta Krystaliczna Gwiazda

skanowanie0001

Rys.: Hanna Kotwicka (www.maya.net.pl )

Fala Ziemi, jako trzynasta w Tzolkin, rozpoczyna 4. żółty Zamek. Po zintegrowaniu w sobie bądź też udoskonaleniu (= podniesieniu na wyższy poziom) energii, której częstotliwość odpowiada poczuciu własnej wartości (1. Zamek Inicjacji), a następnie po połączeniu w sobie  siły rozumu i intuicji (2. Zamek Uszlachetniania) i wreszcie  po osiągnięciu określonego poziomu wewnętrznej harmonii ( 3. Zamek Transformacji) w 4. Zamku (Zamek Dokonań/Rozkwitu) nadchodzi czas na to, aby, opierając się na fundamencie wypracowanym w poprzednich Falach, zacząć pracować nad zgłębieniem istoty Uniwersalnej Miłości. 4 Fale w obrębie 4. Zamku mają spierać to zadanie: Ziemi, Psa, Nocy i Wojownika.

Kiny  Fali Ziemi to dni, w których Kosmiczne Energie docierające na naszą planetę pomagają w nawiązaniu więzi z Ziemią i jej bogactwami (światem kamieni i minerałów) oraz biosferą (światem roślinnym i zwierzęcym). To czas, kiedy wspierani są wszyscy ci, którzy świadomie rozwijają w sobie ducha kolektywizmu i współpracy, a wiodąca siła Fali Ziemi – Siła Naprowadzania (Nawigacji) – pokazuje, jak tego dokonać, tzn. jak znaleźć swoje integralne miejsce w Całości, nie tracąc swojej indywidualności i niezależności. Energie CABAN poruszają takie tematy jak współbrzmienie wszystkiego, co jest, w obrębie ziemskiego kolektywu oraz równowaga biologiczna w przyrodzie.

Siła Naprowadzania pomaga zrozumieć, na czym polega życie, w którym człowiek staje się budującą/pozytywną częścią całości. Polega ono na byciu jednostką socjalną, pracującą i tworzącą dla dobra ogółu, która jednak nie wyrzeka się całkowicie własnego ja, oddając się bez reszty innym. Być konstruktywną częścią całości oznacza znaleźć równowagę między kolektywizmem a indywidualizmem. Dimitri Wereszczagin w swojej książce „Wyzwolenie” podkreśla, że każdy z nas  jest przede wszystkim indywidualną istotą energoinformacyjną, a dopiero potem  społeczną. Tylko ten, kto osiągnął duchową suwerenność, może pomagać innym bez zostania „wciągniętym” w ewentualną destrukcyjną energię otoczenia.

jolidana

W świecie ezoterycznym często używa się pojęcia „Jednia”, która ma oznaczać, że nikt nie jest samotną wyspą i że wszyscy tworzymy jedność. Wystarczy tylko uzmysłowić to sobie. Nie do końca tak jest. Faktem jest, że wszyscy w ramach pewnej całości jesteśmy powiązani ze sobą energetycznie, tzn. stale wymieniamy się między sobą energiami na różnych poziomach: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. Ale nie oznacza to stanu Jedni, bo taka istnieje tylko na wyższych poziomach bytu, gdzie wszystkie przebywające tam istoty łączy Uniwersalna Miłość wypływająca z Wyższej Harmonii wypełniającej każdą pojedynczą istotę. Ludzie zamieszkujący tę planetę niestety  zamiast dzielić się swoimi materialnymi i duchowymi dobrami, często rywalizują ze sobą. Tak więc trudno jest tu mówić o Jedni. Są też tacy, którzy za pomocą słów „Jednia„ , „jedność”, „całość” itp. doskonale opanowali sztukę manipulacji. Swoją charyzmą i sztuką argumentacji  jednoczą wokół siebie ludzi i przejmują rolę tych, którzy rzekomo najlepiej poprowadzą ową całość ku prawdzie i wolności, podporządkowując sobie w ten sposób innych.

BIEGUNY  PIECZĘCI  ZIEMI

Transformacja bieguna cienia w biegun światła to istota całego procesu rozwoju duchowego

Biegun  Cienia:

bezwzględne eksploatowanie środowiska naturalnego

— wykorzystywanie ludzi

— brak szacunku dla życia

— egocentryzm i narcyzm

— ignorancja i zaślepienie

— zbyt pospieszne wyciąganie negatywnych wniosków odnośnie  ludzi, zjawisk i zdarzeń

Biegun  Światła:

poczucie więzi z przyrodą

— umiejętność pracy z kryształami

— szacunek dla życia: wszystkich żyjących istot

— duch socjalny: gotowość do niesienia pomocy

— ukierunkowanie na dobro ogółu

………………….

Wszystkie zdarzenia w danej Fali należy analizować pod kątem jej energii, gdyż wszystko, co nas spotyka w określonej Fali, służy transformacji Bieguna Cienia w Biegun Światła Pieczęci, która jej (=tej Fali) patronuje. Istnieje pełna synchronizacja między Energiami płynącymi na Ziemię z Kosmosu w określonym czasie a tym, co dzieje się w danej chwili czy w danym okresie naszego życia. To oznacza, że zawsze dostajemy wsparcie z „Góry” w postaci Energii, które są pomocne w pokonywaniu problemów i wyzwań, a którymi jesteśmy konfrontowani przez Los. To, czy z nich skorzystamy, zależy od naszej wolnej woli.

………………………..

DATY  FAL  W  CYKLU  TZOLKIN (31.10.2013 – 17.7.2014) UMIESZCZONE SĄ  NA  PRAWYM  MARGINESIE. RÓWNIEŻ  WPISY, W  KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  DOKŁADNIEJSZE INFORMACJE  NA  TEMAT  POSZCZEGÓLNYCH  FAL,  WYSZCZEGÓLNIONE  ZOSTAŁY  NA  PRAWYM  PASKU  WITRYNY.

……………………………………..

945_10151254563144516_1940029160_n

ŚWIĘTA  GEOMETRIA – FIGURY PŁASKIE, BRYŁY PLATOŃSKIE, KRYSZTAŁY

Trójkąt równoboczny (gr.”trigonon”) to płaska (dwuwymiarowa) figura geometryczna o trzech równych bokach, która w geometrii jest symbolem doskonałej (boskiej) harmonii. Odzwierciedla on istotę boskiego bytu, na którą składają się 3 aspekty stanowiące nierozerwalną całość (=trzy w jednym):

– stwórca, który nieprzerwanie stwarza sam siebie i otaczającą go rzeczywistość

– jedność stwórcy z tym, co tworzy

– świadomość stwórcy ogarniająca wszystko, co zostało przez niego stworzone.

trojkat

Pojąć stan boskości mogą tylko te istoty, które się w tym stanie znajdują. Reszta za tym stanem podświadomie tęskni. Ci, którzy modlą się do Boga (pojęcie bardzo umowne), tak naprawdę wyrażają głęboko ukrytą tęsknotę za   własną utraconą boskością. Tak więc liczba 3 wyraża stan boskości. Wyjście ze tanu boskości arytmetycznie symbolizuje liczba 4, a geometrycznie – kwadrat. 3 wierzchołki trójkąta równobocznego znajdujące się wobec siebie w identycznych odległościach są gwarantem spokoju i harmonii, natomiast 4 wierzchołki kwadratu, pomiędzy którymi nie istnieją już takie same odległości, prowadzą do powstania napięcia i niepokoju. Dlatego w astronomii Wielki Trygon, czyli trójkąt równoboczny to symbol pozytywnej, harmonijnej energii (aspekt harmonijny), natomiast kwadratura – oznaka możliwych napięć i konfliktów (aspekt nieharmonijny)

 180px-Star_of_David2.svg

Heksagram (nazywany Gwiazdą Dawida lub Pieczęcią Salomona) to figura o kształcie sześcioramiennej gwiazdy utworzona przez 2 równoramienne trójkąty zachodzące na siebie pionowo, czyli pod kątem 180 stopni. W tantryzmie i hinduizmie symbolizuje  połączenie pierwiastka kobiecego z męskim (= seksualne zjednoczenie). W tym kontekście symbol heksagramu przejęła również żydowska kabała. Natomiast w swym pierwotnym przekazie sześcioramienna gwiazda stanowi symbol pogodzenia 2 przeciwieństw (2 przeciwstawnych sobie sił/żywiołów) i zapanowania nad nimi. Tak więc na poziomie duchowym heksagram jest symbolem równowagi – nie połączenia się w jedno, lecz równowagi (!), co oznacza, że dwie nie dające się do tej pory pogodzić ze sobą siły zaczynają pokojowo współistnieć, nadal będąc odrębnymi. Przede wszystkim chodzi tu o połączenie się, czyli harmonię między światem materii i światem ducha.

czworoscian foremny

Tetraedr (czworościan/ ostrosłup foremny) to trójwymiarowy odpowiednik trójkąta należący do wielościanów foremnych (=brył platońskich), w których wszystkie ściany są identyczne. Ma 4 ściany i 4 wierzchołki

merkaba1

MerKaBa to trójwymiarowy odpowiednik heksagramu. To bryła geometryczna utworzona z dwóch czworościanów (=trójwymiarowych odpowiedników trójkąta równobocznego) przenikających się pionowo. Symbolizuje ona potencjalne wirujące pole światła (=Ciało Świetliste o specyficznym rodzaju światła zbudowane na zasadach świętej geometrii), jakie wytworzą się wokół ciała człowiek o wysokiej świadomości i wysokich wibracjach i które może obracać się z prędkością bliską prędkości światła. Kiedyś, przed upadkiem w gęstą materię, człowiek posiadał w pełni wykształconą Merkabę. W miarę schodzenia na coraz to niższe poziomy świadomości Merkaba zaczęła spowalniać, aż wreszcie całkowicie zanikła. Wirująca Merkaba ma średnicę kilkunastu metrów. Wiedza o Merkabie pochodzi z czasów Atlantydy, a zachowana została do dzisiaj przez starożytnych egipskich kapłanów. Wirująca Merkaba ma średnicę kilkunastu metrów i można ją dowolnie programować (tak jak Lemurianie i Atlanci robili to z kryształami mogącymi przechowywać i przesyłać informacje).

Merkaba jest przeciwstawnie rotującym polem światła (= czworościany obracają się w przeciwnych kierunkach) generującym poprzez swój ruch specyficzną energię, która oddziałuje na ducha i ciało jednocześnie, wprowadzając je w stan współbrzmienia. W ten sposób dwie rzeczywistości istniejące na bardzo odmiennych poziomach pozostają ze sobą w harmonii.

merkabaxx

Kryształ (ciało krystaliczne)to ciało stałe o regularnym kształcie, uporządkowanej budowie wewnętrznej  cząsteczek (atomów lub jonów) tworzących symetryczną sieć krystaliczną (siatkę przestrzenną). Sieć krystaliczna jest odpowiedzialna za właściwości fizykochemiczne danego ciała. Kryształy są nośnikami informacji zakodowanych w ich wewnętrznych strukturach. Jako figura geometryczna kryształ ma postać wielościanu o płaskich ścianach tworzących jego strukturę sieciową. Merkaba to wirujące światło w formie kryształu.

To nie przypadek, ze Jesus, który według readingów Edgara Caycy’ego swoje ostatnie inicjacje zdobywał w Wielkiej Piramidzie w Gizie (po dłuższym pobycie w Azji), nazywał się Chrystus. Słowo „Chrystus”  pochodzi od greckiego słowa „christos” spokrewnionego ze słowem „kryształ” i oznacza „zamrożone światło”, czyli informacje z wyższych poziomów zakodowane w krysztale. Tak jak „Buddha” oznacza „oświecony”. Świadomość chrystusowa to świadomość „kryształowa”, a stan buddy to świadomość oświecona. Nauki tych obydwóch wielkich Mistrzów stanowią dwa uzupełniające się aspekty Wyższej Prawdy. Jezus mówił, że Prawda jest w nas, w naszych sercach, a Budda – że musimy do tej Prawdy dochodzić sami, bo nikt nie zrobi tego za nas. Obydwaj cierpieli. Symboliczna śmierć Chrystusa na krzyżu to wyraz ukrzyżowanego, czyli przetransformowanego ego (niższego ja), tak aby mogło narodzić się Wyższe Ja. Droga prowadząca Buddhę do oświecenia to droga samotności, nędzy, głodu, wyrzeczeń i bolesnych zmagań wewnętrznych. Przebywanie w gęstej materii często przynosi ból i cierpienie, tak samo, jak pełne bólu jest uwalnianie się z jej uścisku – przynajmniej w początkowej fazie, potem dusza stopniowo wchodzi w stan Wyższej Harmonii, a ból i cierpienie ustępują poczuciu szczęścia i spełnienia. Ci wspaniali Mistrzowie pokazali, jak tego dokonać, a ich słowa dają siłę pozwalającą przetrwać wewnętrzne zmagania i pokonać własne słabości.

merkaba2

ZNACZENIE  DWÓCH  WIELKICH  TRYGONÓW  NA  NIEBIE  29  LIPCA  2013

We wpisie 49 (Fala Ziarna) wspomniałam o tym, że w ostatnim czasie energie następujących po sobie Fal w kalendarzu Tzolkin doskonale współgrają z wydarzeniami energetycznymi w przestrzeni kosmicznej, co potęguje oddziaływanie siły poszczególnych Fal . I tak też jest i tym razem – ponownie mamy do czynienia z synchronizacją energetyczną. W poprzedniej Fali Ziarna, której przyporządkowana jest planeta Jowisz (symbol szczęścia, obfitości, siły i rozkwitu), a dokładnie mówiąc  17 lipca  na niebie uformował się kolejny Wielki Trygon w znakach wodnych (Ryby, Rak, Skorpion), ale już z udziałem Jowisza. Trygon ten utworzyły planety: JOWISZ (Rak), SATURN (Skorpion) i NEPTUN (Ryby). W obecnej Fali Ziemi (19-31 lipca), która porusza kwestie więzi człowieka z Ziemią i całą biosferą, 29 lipca na Wielki Trygon wodny nałoży się Wielki Trygon właśnie w znakach ziemskich! W ten sposób utworzy się niezwykle rzadka konstelacja na niebie: heksagram, którego trójwymiarowym odpowiednikiem jest Merkaba. Wielki Trygon w znakach ziemskich utworzą: KSIĘŻYC (w znaku Byka ), WENUS (w znaku Koziorożca ) oraz PLUTON (w znaku Panny).

29-7-13 trygon

Heksagram (Dwa  Wielkie  Trygony) 29 lipca 2013

Pionowe zajście na siebie 2 Wielkich Trygonów w znaku wody i ziemi równoznaczne jest z harmonijnym połączeniem się tych dwóch różnych żywiołów. A że sześcioramienna gwiazda obrazuje przede wszystkim harmonijne połączenie się świata materii i ducha, więc heksagram, który utworzy się 29.7.2013 można zinterpretować jako łączenie się świata duchowego z materialnym. Woda symbolizuje rozpuszczanie granic między dwoma światami, w tym przypadku „wlewanie się „ treści duchowych, czyli przenikanie świata ducha (jaki m.in. symbolizuje Jowisz, przebywający obecnie w znaku wodnym) do świata materii. Ponieważ 2 Wielkie Trygony niosą ze sobą potężną energię, może to oznaczać tylko jedno: od 29 lipca nastąpi ogromne przyspieszenie procesu poszerzania świadomości i stopniowe odbudowywanie się Ciał Świetlistych tych ludzi, którzy świadomie weszli na drogę powrotną do Źródła i poprzez rozwój etyki wewnętrznej konsekwentnie pracują nad zharmonizowaniem Czakry Serca. Niezainteresowani tym procesem będą opuszczać Ziemię i inkarnować się na innych planetach, których częstotliwości odpowiadają ich osobistym wibracjom. Bardzo ważne przy tym jest to, że proces podwyższania świadomości będzie dotyczył nie tylko ludzi, ale całego świata minerałów, roślin i zwierząt! A to z kolei też może oznaczać tylko jedno: w nadchodzącym czasie ludzie przestaną zabijać i zjadać zwierzęta. Będzie to nieodłączny i naturalny element ewolucji życia na Ziemi.

Świat duchów przyrody opisałam we wpisie 11:  https://monamornak.wordpress.com/2012/12/04/451/

Harmonia między planetami US – wpis 22https://monamornak.wordpress.com/2012/12/14/31-harmonia-miedzy-planetami-ukladu-slonecznego/

IKOSAEDR  –  SYMBOL  CZAKRY  SERCA

IcosahedronTetraedr (czworościan), który opisałam powyżej, jest obok sześcianu (heksaedr), ośmiościanu (oktaedr), dwunastościanu (dodekaedr) i dwudziestościanu (ikosaedr) jedną z brył platońskich (=wielościanów foremnych). Ikosaedr, który jest najbardziej złożonym wielościanem foremnym o 20-tu ścianach przystających do siebie trójkątów równobocznych z 12-oma wierzchołkami będących odpowiednikami 12 płatków (=12 Promieni Kosmicznych), to symbol Czakry Serca.

Więcej na ten temat we wpisie 17:  https://monamornak.wordpress.com/2012/12/11/trzy-dni-swiatla/

………………………………….

Tamar:

http://tamar102.blogspot.com/2013/08/zwyciestwo.html

Reklamy

9 thoughts on “52) FALA ZIEMI (CABAN):13. Fala w Tzolkin (19.7 – 31.7.2013)/ 29.7.2013: Heksagram na niebie (Gwiazda Dawida/Pieczęć Salomona) – 2 Wielkie Trygony w znakach wodnych i ziemskich/ Święta geometria – figury płaskie, bryły platońskie, kryształy/ Jednia, całość – współzależności między jednostką a całością

 1. Witam Was
  Kolektywizm współpraca współbrzmienie, o których piszesz Monmaria to dzisiaj rzadkie zjawisko. Może dlatego miło czyta sie Twoje teksty bo mówią o innym świecie, można troche pomarzyć. Szkoda że jest taki nierealny póki co. Pozdrawiam i życzę miłej nocy.

 2. Cześć Leila 🙂 Myślę, że można marzyć i jednocześnie budować piękną rzeczywistość w sobie, bez względu na to, jaka jest ta wokół nas. 🙂

 3. Na temat akceleratorów wypowiedział się również Nassim Haramein (piszę o tym w 2. części wpisu 23):
  https://monamornak.wordpress.com/2012/12/14/leczenie-poprzez-video-karma-singh :
  „Jak już wspomniałam, obliczenia Harameina dotyczące części składowych atomu odbiegają od obliczeń naukowców. Oto wypowiedź N.H. na ten temat: „Kiedy dzisiaj w laboratoriach ‘wykopuje’ się proton z atomu, strzelając w niego cząstkami i wydzierając go w ten sposób z jego naturalnego środowiska (=wnętrza atomu), to jego masa zmienia się (naukowcy zakładają ,że pozostaje niezmienna). W związku z tym tego typu sposoby pomiarów prowadzić do nieprawdziwych danych.” Również budowanie kosztujących miliardy dolarów akceleratorów to według N.H. strata czasu i wyrzucanie pieniędzy w błoto, które można by było zaoszczędzić, stosując odpowiednie obliczenia matematyczne. Znalezienie najmniejszej „boskiej cząstki” jest niemożliwe, gdyż taka nie istnieje (bo atom jest nieskończenie podzielny), a i urządzenia konstruowane przez człowieka powoli osiągają pułap swoich
  możliwości. Zamiast szukać rzekomej boskiej cząstki, fizycy powinni ,zdaniem Harameina, skupić się na znalezieniu fundamentalnego wzoru podziału. To on wyjaśniłby mechanizm, według którego tworzy (kreuje) sam siebie Wszechświat. Znalezienie owego wzoru to znalezienie klucz do podziału przestrzeni dającego moc stwórczą, czyli moc tworzenia obiektów materialnych z próżni.”

 4. Pingback: NTV - Oblicza Duchowości – 1.08.2013 | Niezależna telewizja

 5. Panie Tadeuszu, jest Pan przemiłym człowiekiem o ciepłym Sercu. Dziękuję za to, że Pan jest! Pozdrawiam bardzo serdecznie 🙂 🙂 🙂
  W tym miejscu chciałabym również wyrazić mój szacunek dla pana Janusza Zagórskiego za jego tytaniczną pracę. Jest dla mnie osobiście jednym z nielicznych ludzi sceny ezoterycznej, którzy są w pełni wiarygodni i przekonujący w tym, co robią.

 6. Pingback: "Nowy - Najnowszy Wszechświat" - Tadeusz Owsianko - 1.08.2013 - kinowsieci.pl - filmy online za darmo

 7. Panie Tadeuszu, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego 🙂 🙂

 8. Miła stronka fajne obrazki Pozdrowienia dla wszystkich ❤

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s