esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

50) Parapsychologia, psychotronika/ Zjawiska paranormalne/ Czakry i parazmysły/ Związki pomiędzy Czakrą Serca, szyszynką i przysadką mózgową/ Czakra korony – miejsce łączenia się Kundalini z Energiami Kosmicznymi / Magia a upadek moralny/ Dysharmonie czakr a uzależnienia

4 Komentarze

moonlight

Zjawiska paranormalne (parapsychiczne/ „nadprzyrodzone”/ zjawiska Psi).

Przedrostek „para” (gr. = równoległy, obok, przy) sugeruje w tym przypadku występowanie zjawisk istniejących jednocześnie obok naturalnych zdolności ludzkiego organizmu występujących w formie 5 zmysłów fizycznych: węchu, smaku, dotyku, wzroku i słuchu. Zjawiska paranormalne nazywane są również zjawiskami Psi. Psi (Ψ) jest 23. literą klasycznego alfabetu greckiego i pierwszą sylabą terminu „psyche”.Zjawiska parapsychiczne to zjawiska nie dające się wyjaśnić za pomocą znanych praw przyrody.

Parapsychologia

Zjawiskami paranormalnymi zajmuje się parapsychologia (niektórzy nazywają ją spirytualizmem naukowym). Pierwszymi, którzy rozpoczęli oficjalne badania w tej dziedzinie w 1930 r. byli J. B. Rhine i L. Rhine. Ich celem było wykazanie, że umiejętności paranormalne można udowodnić, przeprowadzając ich demonstrację w warunkach laboratoryjnych.

Dostarczone przez J,B. i L. Rhina wyniki badań zostały jednak zakwestionowane przez wielu badaczy. Mimo iż dzisiaj istnieje na świecie wiele instytutów badawczych zajmujących się fenomenem parapsychiczności, to zjawiska te nie są uznawane oficjalnie przez naukę, która twierdzi, że nie potwierdzono ich występowania żadnymi konkretnymi, przekonującymi eksperymentami. Wszelkie badania i teorie dotyczące mechanizmu zjawisk parapsychicznych naukowcy określają mianem pseudonauki (paranauki), choć wiadomo, że nieoficjalnie w tajnych laboratoriach już od dawien dawna prowadzi się intensywne badania w dziedzinie zjawisk Psi.

Psychotronika

Dyscypliną badawczą, która też zajmuje się wyjaśnieniem zjawisk paranormalnych, jest psychotronika. Parapsychologia próbuje sklasyfikować i udowodnić istnienie sił paranormalnych poprzez demonstrację, natomiast psychotronika jest dziedziną interdyscyplinarną, która stara się wyjaśnić mechanizm paranormalności za pomocą dorobku kilku dziedzin: psychologii, biofizyki i antropologii. Osobom, które zajmują się ta tematyką, znane jest zapewne pojęcie broni psychotronicznej, nad rozwojem której pracuje wiele państw w ramach tajnych badań wojskowych. Broń psychotroniczna służy do kontroli ludzkiego umysłu  poprzez jego sterowanie lub zakłócanie jego funkcjonowania.

 f5

Psychologia transpersonalna

Dyscypliną naukową zbliżającą się do parapsychologii, a mimo to poruszającą się w ramach eksperymentów naukowych i badań opartych na znanych nauce prawach przyrody, jest psychologia transpersonalna. To kierunek psychologii, który zajmuje się metafizyczną stroną (=obszarem pozazmysłowym) doświadczeń duchowych (=doznań religijnych) istoty ludzkiej, np. przeżyciami ekstatycznymi. Obok behawioryzmu, psychoanalizy i psychologii humanistycznej, która bada takie stany duchowe jak odczuwanie miłości czy proces twórczości artystycznej, psychologia transpersonalna stanowi tzw. czwartą siłę w psychologii.  

Występowanie zjawisk paranormalnych

Zjawiska paranormalne są faktem. Pod wszystkimi szerokościami geograficznymi rodzą się ludzie z bardzo wysokim poziomem świadomości i towarzyszącymi mu wrodzonymi zdolnościami parapsychicznymi, które ujawniają się u nich już w młodym wieku lub dopiero później. Zjawiska paranormalne mogą też mieć charakter nabyty, tzn. pojawić się w w trakcie inkarnacji wyniku głębokich przemian duchowych człowieka.

Dzisiaj tego typu zdolności występują u nielicznych, jednak kiedyś parazmysły stanowiły naturalny łącznik, za pomocą którego człowiek kontaktował się z wyższymi poziomami bytu, tak jak zmysłami fizycznymi odbierał zewnętrzny świat fizyczny. Tak było do czasu, kiedy ludzie zaczęli stopniowo zatracać kontakt ze swoim Wyższym Ja, zanurzając się w ciężkiej materii i pogrążając w świecie dualizmu pełnym cierpienia i bólu. Upadek moralny spowodował zamknięcie się czakry serca, w wyniku czego zablokowane zostały określone funkcje szyszynki oraz przysadki mózgowej, co w konsekwencji doprowadziło do uśpienia parazmysłów.

POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE

Za pomocą zmysłu węchu, smaku, dotyku, wzroku i słuchu kontaktujemy się ze światem fizycznym. Postrzeganie pozazmysłowe to odbieranie rzeczywistości na poziomie eterycznym (materia subtelna) i  astralnym (emocjonalno- mentalnym) za pomocą  pięciu parazmysłów. Osoba odbierająca bodźce ze świata pozafizycznego to osoba sensytywna (sensytyw). Czakry znajdują się  w ciele eterycznym człowieka (=zbudowane są z eteru). Do każdej z 7 czakr przyporządkowane są zarówno zmysły fizyczne jak i/lub para zmysły.

f4

 CZAKRY, (PARA)ZMYSŁY I ODPOWIADAJĄCE IM ZDOLNOŚCI PARANORMALNE

Uwaga: nie należy mylić odbierania bodźców spoza świata fizycznego z ostrością odbierania bodźców w obrębie świata natury. To drugie to nie dar paranormalny, lecz umiejętność wynikająca z doskonale wykształconego zmysłu fizycznego. Każdemu zmysłowi fizycznemu odpowiada parazmysł: np. zmysłowi zapachu – parazmysł zapachu. Odpowiednikami organów fizycznych są paraorgany, czyli czakry, którym dany organ fizyczny jest przyporządkowany. Przedrostki „para-” i jasno-” można stosować zamiennie, choć w języku polskim w odniesieniu do 3., 4. i 5. czakry najczęściej stosuje się przedrostek „jasno-”.

I CZAKRA

1. zmysł fizyczny: zmysł węchu/powonienia (węch) / organ fizyczny: nos

2. funkcja: odbieranie bodźców zapachowych (=zapachów),

3. funkcje 1. parazmysłu węchu: paraodbieranie zapachów / osoba sensytywna: paraodbierający w zapachu

4. parazdolności:

— a. odbieranie zapachów występujących w naturze bez bezpośredniego kontaktu ze źródłem zapachu

— b. odbieranie zapachów nie występujących w naturze

II CZAKRA

1. zmysł fizyczny: zmysł smaku / organ: język i podniebienie

2. funkcja: odbieranie bodźców smakowych (=smaków)

3. funkcje 2. parazmysłu: paraodbieranie smaków / osoba sensytywna: paraodbierający w smaku

4. parazdolności:

— a. odbieranie smaków występujących w naturze bez bezpośredniego kontaktu ze źródłem smaku

— b. odbieranie smaków nie występujących w naturze

III CZAKRA

1. zmysł fizyczny: zmysł wzroku (wzrok) / organ: oczy

2. funkcja: odbieranie bodźców wzrokowych (=obrazów)

3. funkcje 3. parazmysłu: jasnowidzenie / osoba sensytywna: jasnowidzący

Pojęcie jasnowidzący nie jest tożsame ze słowem jasnowidz. W tym drugim przypadku chodzi głównie o odczytywanie informacji w postaci obrazów z przeszłości lub przyszłości człowieka, w tym pierwszym – o postrzeganie światów w formie wizualnej na poziomie eterycznym i astralnym)

4. parazdolności:

— a. odbieranie obrazów na poziomie materii subtelnej, która zbudowana jest z eteru o mniejszej gęstości niż ten, z którego zbudowany jest nasz świat fizyczny- np. widzenie aury

— b. postrzeganie kolorów znajdujących się poza spektrum kolorów widzialnych dla oka fizycznego, a więc promieniowania ultrafioletowego (ponadfiolet) i infraczerwonego (podczerwień)

— c. odbieranie obrazów z przeszłości (retrognicja) lub przyszłości (prekognicja) lub odbieranie obrazów zdarzeń dziejących się aktualnie w dowolnym miejscu bez fizycznej obecności w tym miejscu (telestazja) / ”tele” oznacza: na odległość, daleki/

herz-kosmi

 IV CZAKRA (CZAKRA SERCA)

1. zmysł fizyczny: zmysł dotyku  / organ: dłonie, skóra

2. funkcja: odbieranie bodźców dotykowych

3. funkcje 4.parazmysłu (przy użyciu INTUICJI poprzez wewnętrzne otwarcie się):

jasnoodczuwanie ( osoba sensytywna: jasnoodczujwający)

telepatia w formie odbierania myśli (sensytyw: jasnoodbierjący myśli)

jasnoczucie (sensytyw: jasnoczujący)

jasnowiedzenie (sensytyw: jasnowiedzący)

4. parazdolności:

— a. jasnoodczuwanie – odbieranie stanów emocjonalnych drugiej osoby bez względu na odległość. Przy czym dotyczy to również stanów emocjonalnych, które należą już do przeszłości, tzn. że można się cofnąć do dowolnego momentu w przeszłości i dokładnie odtworzyć stan emocjonalny danej osoby lub osób w tamtym czasie.

— b. jasnoodbieranie myśli (forma telepatii polegająca na odbieraniu myśli drugiej osoby bez użycia przez nią słów i znaków). Odbieranie myśli innych osób odbywa się na drodze Intuicji (wewnętrzne otwarcie się ) poprzez Czakrę Serca w postaci wewnętrznego głosu, natomiast przekazywanie/wysyłanie własnych myśli innym jest możliwe dzięki sile woli przyporządkowanej 6. czakrze.

— c. OSIĄGANIE  STANU  WYŻSZEJ  HARMONII

— d. mediumizmpełnienie roli medium, czyli odbieranie informacji z wyższych poziomów bytu poprzez pośrednika i przekazywanie ich dalej W formie channelingów (werbalnie) lub pisma automatycznego.

— e. jasnoczucie – paraodbieranie informacji na temat osób lub zdarzeń poprzez dotyk, czyli dotknięcie przedmiotu należącego do danej osoby (również zdjęcie zrobione tej osobie) lub przedmiotu pochodzącego z danej epoki.

— f. jasnowiedzenieparapozyskiwanie wiedzy bez udziału wrażeń zapachowych, smakowych, dotykowych, obrazów czy dźwięków. Po prostu pojawia się w nas wiedza na jakiś temat i towarzysząca jej pewność, że było/jest/będzie tak a nie inaczej.

— g. umiejętność rozróżniania podczas czytania tekstu, co w nim jest prawdą, a co fałszem

Odczytanie tekstów, których nie widzimy, np. zamkniętych listów lub książek, dzieje się za sprawą 3.czakry, jeśli tekst widzimy wewnętrznym okiem (obrazy), lub poprzez 4. czakrę, jeśli słyszymy go w postaci wewnętrznego głosu (słowa)

0107ArcturianTree

 V CZAKRA

1. zmysł fizyczny: zmysł słuchu (słuch) / organ: uszy

2. funkcja: odbieranie bodźców słuchowych (=dźwięków)

3. funkcje 5.  parazmysłu: jasnosłyszenie / osoba sensytywna: jasnosłyszący

4. parazdolności:

— a. odbieranie dźwięków z Planu Fizycznego (= wytwarzanych przez zbudowane przez człowieka instrumenty lub przez świat natury) bez bezpośredniego kontaktu z ich źródłem

— b. odbieranie dźwięków nie występujących na Planie Fizycznym (muzyka sfer)

VI CZAKRA

1. zmysł fizyczny: brak

2. funkcje 6. parazmysłu (przy użyciu WOLI poprzez siłę myśli lub wyobraźni):

— moc (s)twórcza // — telepatia // — teleuzdrawianie // — telekineza // — teleportacja // — bilokacja  // — eksterioryzacja  // — lewitacja

3: parazdolności:

— a. moc (s)twórcza umożliwiająca materializowanie przedmiotów, zjawisk i rzeczywistości za pomocą siły woli (w akcie woli) poprzez myśl lub wyobraźnię. Budulcem jest eter.

— b. telepatia – przekazywanie myśli innym ludziom bez użycia słów czy znaków. Jest możliwe wtedy, jeśli adresat jest podatny lub otwarty na różnego rodzaju sugestie mentalne płynące z zewnątrz.

— c. pranoterapia – uzdrawianie na odległość poprzez siłę wizualizacji lub siłę mentalna. Takie uzdrawianie (i inne jego formy) jest tylko wtedy skuteczne, jeśli nie stoi w sprzeczności z polem karmicznym człowieka.

— d. telekineza – oddziaływanie na przedmioty bez użycia siły fizycznej: przesuwanie przedmiotów, zmienianie kształtu przedmiotów lub wręcz ich wewnętrznej struktury /Takie zdolności posiadał Gustavo Rol, genialny sensytyw, któremu poświęciłam wpis 39:

 https://monamornak.wordpress.com/2013/02/24/41-gustavo-rol-nie-rozwiazana-tajemnica-sensytyw-pranoterapeuta-telemalarz-mag/

— e. lewitacja – podnoszenie przedmiotów lub istot żywych (w tym siebie samego) poprzez pokonanie siły grawitacji

— f. teleportacja – przenoszenie przedmiotów lub istot żywych (w tym siebie samego) z jednego miejsca w inne. Odległość nie odgrywa przy tym roli.

— g. bilokacja – pojawianie się w dwóch miejscach jednocześnie

— h. eksterioryzacja (OOBE=out-of-body-experience)) – wychodzenie poza ciało

f1

 VII CZAKRA

1. zmysł fizyczny: brak

2. parazmysł: 7. czakra to sfera Uniwersalnego Ducha, w którą wchodzimy  poprzez naszą WYŻSZĄ JAŹŃ

3. Wyższe zdolności:

— osiąganie Wyższych Stanów Ducha

— dostęp do Wyższej Wiedzy

mądrość (Wyższe Rozpoznanie i Zrozumienie dzięki bardzo wysokiej świadomości)

— umiejętność kontaktowania się ze Świetlistymi Istotami o bardzo wysokich wibracjach

3: parazdolności:

a.  UNIWERSALNA MIŁOŚĆ to kolektywny Wyższy Stan Ducha, w jakim znajdują się istoty, które osiągnęły stan Wyższej Harmonii. Uniwersalna Miłość jest możliwa tylko wtedy, jeśli istoty wchodzące z sobą w relacje osiągnęły częstotliwości właśnie owej Wyższej Harmonii

b. Wyższa Wiedza:

– dostrzeganie zjawisk na różnych poziomach bytu (=świadomości) w różnych wymiarach (np. nasz wymiar to trójwymiar ze swoimi galaktykami, układami słonecznymi i planetami, który stopniowo poszerza się o elementy czwartego i piątego wymiaru, a poziomy bytu to poziom fizyczny, emocjonalny, mentalny, duchowy)

— rozpoznawanie wszelkich możliwych zależności i wzajemnych oddziaływań między tymi zjawiskami

14732841-przysadka-mozgowa-i-skrzyzowania-wzrokowego

 CZAKRA SERCA – 6. CZAKRA – 7. CZAKRA

Każda z siedmiu czakr reguluje funkcjonowanie poszczególnych organów w ciele biologicznym oraz gruczołów dokrewnych wydzielających hormony odpowiedzialne  za przebieg procesów biochemicznych decydujących o prawidłowym przebiegu czynności życiowych w organizmie. 6. i 7. czakra nadzorują funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego (szóstej czakrze przyporządkowana jest lewa półkula mózgowa, a siódmej – prawa). 6. czakra reguluje procesy zachodzące w przysadce mózgowej, a 7. czakra – w szyszynce. Przysadka i szyszynka są ze sobą połączone specjalnym kanalikiem. Kiedy obydwie czakry osiągają odpowiedni stopień harmonizacji, dochodzi do pobudzenia receptorów obu gruczołów (receptory te mają naturę eteryczną i nie są znane medycynie konwencjonalnej). W wyniku tego rozpoczyna się proces stopniowego uaktywniania się parazmysłów z ośrodkiem zarządzania w 6. czakrze i związanych z nimi zdolności paranormalnych oraz do synchronizacji niższej jaźni z Wyższą Jaźnią (=Bożą Iskrą w człowieku) lub, jak kto woli, transformacji niższego ja w Wyższe Ja.

Optymalna harmonizacja wszystkich czakr wznosi człowieka do poziomu, na którym osiąga pełnię możliwości w ewolucji swojej świadomości w ramach trójwymiaru. Po zamknięciu tego etapu dusza udaje się w dalszą podróż, podczas której osiąga coraz wyższe szczeble bytu, powracając tym samym do Domu. Ta podróż może trwać setki tysięcy, a nawet miliony lat. Wszystko zależy od motywacji i determinacji duszy. Silvia Wallimann, osoba sensytywna i autorka książek ezoterycznych twierdzi, że przejście z jednego poziomu istnienia na wyższy (a poziomów/wymiarów jest bardzo dużo) trwa po kilkadziesiąt tysięcy lat. Zrozumienie procesów zachodzących w wyższych wymiarach przewyższa możliwości pojmowania i rozumowania istot żyjących w niższych wymiarach.

Istota Boska opuszczająca Najwyższy Wymiar i schodząca szczebel po szczeblu w dół, do najgęstszych i najciemniejszych rejonów istnienia, robi to tylko raz. Po powrocie do Praźródła pozostaje w nim już na zawsze.

pineal-glandHypothalamus (przasadka mózgowa) // Pineal Gland (szyszynka)

Codzienna praca nad sobą i stopniowa transformacja niższego ja prowadzą automatycznie do wykształcenia w sobie wewnętrznej etyki i w konsekwencji do usunięcia blokad w  czakrach 1-3. W wyniku tej pracy Czakra Serca zostaje oczyszczone z bolesnych ran i dochodzi do harmonizacji jej energii. Kontynuacja rozwoju duchowego sprawia, że Serce staje się miejscem coraz wyższej harmonii. Dzięki temu energia Kundalini dociera do 5. czakry, a w miarę dalszego regularnego podwyższania częstotliwości 4.czakry Kundalini wznosi się w końcu na wysokość 3.Oka, obdarowując człowieka siłą twórczą i poszerzoną świadomością. Oprócz tego Kundalini łączy wszystkie czakry w jeden spójny system ze swobodnym przepływem energii, a człowiek na tym poziomie częstotliwości może bez problemu wyrażać się poprzez każdą z tych czakr. Kiedy energia Kundalini dojdzie do 7. czakry, łączy się z Kosmiczną Energią, która jeszcze bardziej wzbogaca i uszlachetnia Kundalini. Tak uszlachetniona Kundalini dostaje się do całego systemu meridian (kanałów energetycznych w ciele człowieka).

Tak więc regulatorem wszystkich energetycznych procesów jest Serce, którego energetyczna jakość zależy od wewnętrznej etyki, czyli przestrzegania Kosmicznych Praw. W trakcie doskonalenia duchowego Kundalini przesuwa się do góry, a Energetyczne Serce wysyła coraz silniejsze bodźce do przysadki mózgowej i szyszynki, która – wyposażona w potencjalnie światłoczułe receptory – uaktywnia je. Uśpione do tej pory, a teraz uaktywnione receptory, otwierają się na Kosmiczne Energie, ściągają je i przekazują dalej do przysadki mózgowej, która w ten sposób stymulowana powoduje stopniowe uaktywnianie się parazmysłów.

raum_zeit2

Ludzi, którzy osiągnęli poziom potencjału duchowego umożliwiający maksymalny stopnień uruchomienia parazmysłów, można spokojnie nazwać magami. Jednak ciągle istnieje niebezpieczeństwo upadku moralnego i wykorzystania magicznych sił niezgodnie z Prawami Uniwersum, co prowadzi do utraty okultystycznej wiedzy i zdolności paranormalnych oraz degradacji świadomości. Dlatego dopiero całkowita harmonizacja 7. czakry – czakry koronnej – sprawia, że już nie ma niebezpieczeństwa ulegnięcia pokusom tego świata.

Rozwijanie parazmysłów nie powinno być celem samym w sobie. Najważniejszym celem człowieka, który zdecydował się wrócić do Praźródła, jest dążenie do stanu Wyższej Harmonii i wyrażanie Jej poprzez siebie i poprzez to, co robi. Zdolności paranormalne powinny służyć do tego, aby pomagać innym, którzy świadomie szukają prawdy i własnej tożsamości, czyli być narzędziem do realizacji wyższych celów.

Jednak parazmysły dają dostęp do rzeczywistości, która dostarcza ekstatycznych przeżyć mogących prowadzić do uzależnienia się od nich  i do stracenia z oczu właściwego celu, gdyż mamy tu do czynienia z relacją, w której odbiorca czerpie zadowolenie ze źródła, uzależniając się w ten sposób od niego.

Miejscem najwspanialszych doznań jest Serce. Od doznań generowanych w Sercu człowiek nie uzależnia się, bo sam się nimi staje, a więc sam jest jednocześnie źródłem, jest z nim tożsamy! Tak więc w pełni zharmonizowanym Sercu uzależnienie od zewnętrznego źródła o wyższych wibracjach w ramach relacji źródło – odbiorca, jak to ma miejsce w przypadku 3.Oka., nie istnieje. Uzależnienia dotyczące czakr 1, 2, 3 i 5 to uzależnienia od substancji fizycznych.

lotus

Różne rodzaje uzależnień związane są z dysharmonią lub blokadami określonych czakr. I tak:

1 – hazard, zakupoholizm, całkowite uzależnienie od posiadania rzeczy materialnych

2 – alkoholizm, seksoholizm, uzależnienie od heroiny

3 – uzależnienie od kofeiny, kokainy i amfetaminy

4 – uzależnienie od cukru i tytoniu

5 – uzależnienie od marihuany i opiatów (np. morfiny)

6 – uzależnienie od halucynogenów (np. ayahuaski)

7 – uzależnienie od czarnej magii i praktyk szamańskich

Każde uzależnienie pociąga za sobą negatywne konsekwencje, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe. 

Reklamy

4 thoughts on “50) Parapsychologia, psychotronika/ Zjawiska paranormalne/ Czakry i parazmysły/ Związki pomiędzy Czakrą Serca, szyszynką i przysadką mózgową/ Czakra korony – miejsce łączenia się Kundalini z Energiami Kosmicznymi / Magia a upadek moralny/ Dysharmonie czakr a uzależnienia

 1. Na prawde ciekawa strona!
  Pozdrawiam

 2. Znowu ciekawe informacje
  Monmario pozdrawiam 🙂

 3. Koko i Robercie, dziękuję Wam za miłe słowa. To oznacza, że ten blog ma sens
  🙂 🙂

 4. Ciekawe…. Im więcej rzeczy się człowiek dowiaduje to wszystko układa się jak obrazek z puzzli.
  Nauka – Religia – Człowiek wszystko ma powiązania. Coś jak by istniała jedna uniwersalna prawda.
  Tylko że to nadal jest takie nie do opisania wszystko… bardzo dziwne….
  Takie uczucie że wiesz wszystko jednak kiedy chcesz to z siebie wyrzucić (na różny sposób) to nie wiesz nawet co chciałeś zrobić…
  Mówię że dziwne……
  Pozdrawiam !

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s