esencja życia

Życie to nie dar lecz odwieczne prawo. Byliśmy, jesteśmy i będziemy.

34) KALENDARZ TZOLKIN (Short Count i Long Count) NIE SKOŃCZYŁ SIĘ – fraktalność kalendarza (cykle) i energie kosmiczne,liczby ciągu Fibonacciego w Tzolkin // Dreamspell// Galaktyczna metryka urodzenia

Dodaj komentarz

21.12.2012 skończył  się  „świat”, czyli  domknął  się  Wielki  Cykl, i  rozpoczął  się  obecny, który  jest  pierwszym  Wielkim  Cyklem  nowego  Roku  Wenusjańskiego.  Tak  więc  ludzkość  weszła  w  nową  Epokę, nowy  Wielki  Cykl  i  nowy  Rok  Wenusjański, co  zdarza  się  tylko  co  104 000 lat!

Dla  przypomnienia:

– 13  baktunów = 1  Epoka („Słońce”) = 5125  lat  gregoriańskich  po  365  dni  lub  5200 „ lat”  majańskich  po  360  kinów (= 1.872.000 dni)

– 5  Epok = 1  Wielki  Cykl („Świat”), nazywany  też  Rokiem  Platońskim, = 26 625  lat  greg.  lub  26 000  lat  maj. Mniej  więcej  tyle   trwa  zatoczenie  pełnego  „stożka”  przez  Ziemię (ruch  precesyjny)

– 4  Wielkie  Cykle = Rok  Wenusjański (= 104 000  lat  majańskich)

Liczenie  u  starożytnych  Majów:

Liczenie  u  starożytnych  Majów  oparte  było  na  systemie  20-owym (tak  jak  u  nas  na  10-ętnym), jednak  „20” nigdy  nie  pojawia  się  bezpośrednio, lecz  ukryte  jest  pod  postacią „0”. W przypadku  baktunów  liczenie   zaczyna  się  od „o” (=1, czyli pierwszy baktun w trakcie trwania), w  przypadku  kinów, uinali, tunów  i  katunów  zaczyna  się  od  „1”  a  kończy  na  „o” (=20).  Tak  więc 1-y  kin 1-ego  baktuna : 0.0.0.0.1 // przedostatni  kin  1-ego  baktuna: o.19.19.17.19// ostatni  kin 1-ego  baktuna: 1.o.0.0.o (= trwający 20.kin 18-ego. uinala, 20-ego tuna, 20-ego  katuna  i  1-ego  baktuna).  Analogicznie do  1-ego  baktuna  przebiega  liczenie  w  obrębie  13-ego  baktuna.  I  tak  1-szy  kin  13-ego  baktuna: 12.0.0.0.1 // 20.12.2012 (przedostatni  dzień  13-ego  baktuna): 12.19.19.17.19, a  21.12.2012 (ostatni  dzień  13-eg0  baktuna): 13.0.0.0.0. Liczenie  odbywa  się  od  prawej  do  lewej  strony.  Ponieważ  baktun  to  jednostka  składająca  się  na  jeszcze  większe  jednostki  czasowe (pictuny), pierwszy  dzień  nowego  Wielkiego  Cyklu  można  potraktować  jako  kontynuację  pictuna, czyli  14-ty  baktun (13.0.0.0.1)  lub  jako  1-szy  baktun  nowej  Epoki /=1 „Słońce”= 13 baktunów/ (o.o.o.o.1).

Na  stronie „LONG  COUNT (zapis/sposób liczenia)” podaję  kolejne, aktualne  numery  kinów  w  Long  Count,   daty  gregoriańskie,  ich  odpowiedniki  w  Long  Count  oraz  odpowiadające  im  numery  i  nazwy  kinów  w  Short  Count.        

Jednostki  czasowe  w  Long  Count  opartym  na  systemie  20-owym:

1  kin = 1 dzień

1 uinal = 20 kinów (odpowiednik  naszego  miesiąca)

1 tun = 18 uinali (18×20) = 360 kinów (nasz  rok)

1 katun = 20 tunów (20×360) = 7200 kinów (nasza  dekada, czyli  10 lat)

1 baktun = 20 katunów = 144.000 kinów (nasze  stulecie)

13 baktunów (13×144.000) = 1.872.000 kinów (nasze  tysiąclecie)

1 pictun = 20 baktunów

3,75 pictuna (65 baktunów) = Rok  Platoński (26.000 lat)

13 pictunów (260 baktunów) = Rok Wenusjański (104 tys. lat)

1 calabtun = 20 pictunów

UINAL  („miesiąc”) składa  się  z  20  kinów.  Każdy  kin  opatrzony  jest  pieczęcią (=glifem/szczepem).  Każda  z  tych  pieczęci  ma  określoną  nazwę  i  wszystkie  następują  po  sobie  w  niezmiennej  kolejności:

1. IMIX (Czerwony  Smok) // 2. IK (Biały  Wiatr) // 3. AKBAL (Niebieska Noc) // 4. KAN (Żółte  Ziarno) // 5. CHICCHAN (Czerwony  Wąż) // 6. CIMI (Biały  Łącznik) // 7. MANIK (Niebieska  Ręka) // 8. LAMAT (Żółta  Gwiazda) // 9. MULUC (Czerwony  Księżyc) // 10. OC (Biały  Pies) // 11. CHUEN (Niebieska  Małpa) // 12. EB (Żółty  Człowiek) // 13. BEN (Czerwony ‚Niebiański’ Wędrowiec) // 14. IX (Biały  Mag) // 15. MEN (Niebieski  Orzeł) // 16. CIB ( Żółty  Wojownik) // 17. CABAN (Czerwona  Ziemia) // 18. ETZNAB (Białe  Zwierciadło) // 19. CAUAC (Niebieski  Wicher) // 20. (lub „0”)  AHAU (Żółte  Słońce)

Ac  Tah: Pieczęcie  są  odwzorowaniem  20-tu  rodzajów  częstotliwości  energii  wysyłanych  przez  Słońce  na  Ziemię  i  wpływających  na  jej  pole  elektromagnetyczne  oraz  strukturę  materii  na  naszej  planecie, m.in. też  na  struktury  neuronowe  mózgu. 

 W  związku  z  nadchodzącym  końcem  „świata”  w  ostatnich  latach  pojawiały  się  na  zmianę  dwa  zwroty:  Tzolkin  i  Long  Count, które  często  sprowadzano  do  ogólnego  pojęcia  „Kalendarz  Majów”.  Starożytni  Majowie  posługiwali  się  kilkunastoma  kalendarzami.  Były  to  zarówno  kalendarze  astronomiczne  jak  i astrologiczne (wróżbiarskie)  i  jeden  galaktyczny (rytualny):  Święty  Kalendarz  Majów (=model  Short  Count  Tzolkina).  Słowo  TZOLKIN  znaczy  „liczenie  dni”/ „miara  czasu”.  Majowie  korzystali  z  dwóch  modeli (wariantów)  Tzolkina:  Short  Count (Krótkiej  Rachuby)  i  Long  Count (Długiej  Rachuby).  Codziennie  odnotowywali  kiny  w  obydwóch  kalendarzach ( w  innych  też).

SHORT  COUNT (Święty  Kalendarz  Majów) /kalendarz  galaktyczny/

to  tzw. kalendarz  galaktyczny, w którym  „rok  galaktyczny”  wynosi  260  kinów.  Kalendarz  ten  funkcjonuje  w  oparciu  o  20  różnych  częstotliwości  energii  emitowanych  przez  Słońce  i  symbolizowanych  właśnie  przez  20  pieczęci  oraz  w  oparciu  o  13  impulsów (rytmów)(=tonów stwórczych)  energii  płynących  z  Kosmosu, a  dokładniej  z  Centrum  Drogi  Mlecznej (Hunab  Ku).  Drogę:  Hunab  Ku – Plejady –Słońce – Ziemia  opisałam  w poprzednim  wpisie  (41).  Połączenie  20  pieczęci  z  13  impulsami  pozwala  uzyskać  260  kombinacji (kinów).  To  oznacza, że  na  każdą  z  20 różnych  częstotliwości  energii  płynących  ze  Słońca  wpływa  13  różnych  Impulsów  Galaktycznych, transformując  owe  energie  słoneczne, zanim  są  emitowane  w kierunku  Ziemi.  To  daje  260 różnych  frekwencji, które  przenikają  naszą  planetę  przez  260  kolejnych  kinów  w  cyklu  Tzolkin.
Rok  galaktyczny  w  Short  Count  liczy  nie  18 (tak  jak  w  Long  Count)  lecz  13 „miesięcy” (uinali)  po  20  kinów.  Jednocześnie  podzielony  jest  na  20  fal  po  13  tonów.  Również  każda  fala  nacechowana  jest  tylko  sobie  właściwą  energią.  Tak  więc  każdego  dnia  na  Ziemię  spływa  260  indywidualnie  nacechowanych  Energii  Galaktycznych  o  niepowtarzalnej  częstotliwości.  Energie Kosmiczne spływające na Ziemię w rytmie 20 fal po 13 kinów mają znaczący wpływ na bieg wydarzeń na naszej planecie (Program Kosmiczny/Wyższy Plan), jednocześnie pozostawiając człowiekowi  określoną przestrzeń wolnej woli.  Choć  nazywany  kalendarzem, Święty  Kalendarz  Majów  nie  jest  nim  w  dosłownym  tego  słowa  znaczeniu, bo  co  prawda  kiny  ponumerowane  są  od  1  do  260, ale  w  przeciwieństwie  do  naszego  kalendarza  gregoriańskiego  i  do  wersji  Long  Count  nie  ma  w  nim  szeregu  następujących  po  sobie  dat  mających  stale  rosnący  charakter (kolejne  lata), pod  którymi  rejestrowane  są  kolejne  zdarzenia.  To  znaczy, że  Short  Count  ma  strukturę  cykliczną ( nie  linearną):  numery  kinów  powtarzają  się  po  każdorazowym  zatoczeniu  „koła” (cyklu) o  „kręcącego  się”  260  dni, a  rodzaje  napływających  z  kosmosu  energii  są  niezmienne (co  najwyżej  zmienia  się  ich  natężenie).  Kalendarz  nazywa  się „ galaktyczny”, ponieważ  punkt  odniesienia  stanowią  dla  niego  rodzaje  Energii  Galaktycznych (260  częstotliwości, czyli  modułów  galaktycznych).  13 kinów wewnątrz jednej fali można porównać do tonów na skali muzycznej (dlatego też nazywane są tonami). Każdy następny kin (dzień) to jeden ton wyżej, to kolejny etap/poziom uzdrawiania konkretnego problemu na ścieżce rozwoju duchowego. W 13-tym kinie zbierana jest esencja/ owoce pracy duchowej wykonanej w fali. Np. Fala Psa, której pierwszy kin opatrzony jest pieczęcią Psa, wspiera rozwiązywanie problemów dotyczących naszej sfery emocjonalnej. I właśnie w tej fali Energie Kosmiczne zsyłają nam doświadczenia/ zdarzenia, które dają szanse do uporania się z jakąś konkretną emocją. Kolejność fal też nie jest przypadkowa, tworzą one swoisty harmonogram energetyczny w obrębie roku galaktycznego. Pod koniec roku zbieramy efekty naszej całorocznej pracy i albo przechodzimy o stopień wyżej, albo powtarzamy „lekcje” od nowa Tak więc nic nie dzieje się przypadkowo.  Liczba 13 nie oznacza początku nowego etapu, lecz jest dopełnieniem/zamknięciem poprzedniego, tzn. wibracja 13-tki, jej energia nośna, , daje możliwość zebrania w całość esencji duchowej/energetycznej, jaką człowiek wypracował sobie w  trakcie określonej jednostki czasowej podzielonej na 13 odcinków, pracując nad duchowym samodoskonaleniem się.

Nasz  kalendarz  ma  strukturę  linearną  i  nosi  nazwę  solarnego, ponieważ  jego  punktem  odniesienia   w  rachubie  jednostek  czasowych  jest  ilość  okrążeń  Ziemi  wokół  Słońca.  Rok  galaktyczny  ma  260  kinów, rok  solarny – 365  dni (rok  majański – 360)

Funkcja  Short  Count  Tzolkina:  korzystanie  z  tego  kalendarza  daje  możliwości  świadomej  pracy  z  energiami  napływającymi  codziennie  z  Kosmosu, tzn. możliwości  wykorzystania  ich  do  uzdrowienia  i  zharmonizowania   częstotliwości   własnych  energii  na  poziomie  fizycznym, emocjonalnym, mentalnym  oraz  na  poziomach  subtelnych, co  prowadzi  do  stopniowego  łączenia  się  ze  swoim  Ciałem  Świetlistym, a tym  samym  transformacji  świadomości (=poszerzenie  jej  zakresu).  To  oznacza  odzyskanie  swojej  prawdziwej  duchowej  tożsamości.  Oprócz  tego  kin, w  który  jest  opatrzony  dzień  naszych  narodzin, odzwierciedla  nasze  indywidualne  pole  częstotliwości  i  stanowi  rodzaj  kodu, w  którym  zapisane  są  zadania, jakie  mamy  wykonać  w  danej  inkarnacji, tzn. mówiące  o  tym, co  powinniśmy  w  nas  uzdrowić, nad  jakimi  cechami  charakteru  popracować.  Short  Count  nie  ma  więc  charakteru  astrologicznego-wróżbiarskiego  i  nie  przepowiada  przyszłości, lecz  pomaga  w  powrocie  na  wyższe  poziomy  świadomości.  Daje  wskazówki  i  motywuje  do  samodzielnego  rozwoju  duchowego.  Short  Count  prowadzi  do  Uniwersalnej  Miłości  (Harmonii) i  będzie „się  kręcił”  (zataczał  „koła”)  dotąd, aż  ludzie, którym  dane  będzie  budować  nową  rzeczywistość   na  naszej  planecie, nie  wzniosą  się  na  odpowiednio  wysoki  poziom  świadomości.

WYRAZ  „TZOLKIN”  OZNACZA  „LICZENIE  DNI”. ISTNIEJĄ  DWA  MODELE  TZOLKIN: „SHORT  COUNT”(„KRÓTKA  RACHUBA”)  I  “LONG  COUNT” („DŁUGA  RACHUBA”)  PEŁNIĄCE  RÓŻNE  FUNKCJE.

LONG  COUNT /kalendarz  galaktyczno-historyczny/

to  drugi  model  Tzolkina.  Kalendarz  ten  również  (tak  jak  Krótka  Rachuba) funkcjonuje  w  oparciu  o  Energie  Galaktyczne (20 Pieczęci), ale jednocześnie podzielony jest  też  na  bardzo  długie  jednostki  czasowe, gdzie (podobnie  jak  w  naszym  kalendarzu) zapisywane są kolejno poszczególne kiny (=dni).  Długa  Rachuba  ma  więc  wymiar  galaktyczno-kronikarski (Short  Count  wyłącznie  galaktyczny).  Short  Count  pozwala  pracować  nad  indywidualną  transformacją  duchową, Long  Count  odnosi  się  do  karmy  i  ewolucji  zbiorowej (kolektywnej)  i  pozwala  spojrzeć  na  historię  ludzkości  nie  tylko  w  wymiarze  stuleci  lub  kilku  tysięcy  lat, ale  i  wielkich  cykli  rozciągających  się  na  setki  tysięcy  a  nawet  miliony  lat.  Tak więc również  w  Long  Count  fundament  rachuby  stanowi  20  pieczęci  i  13  tonów, jednak  w  Long  Count  energia  pieczęci  obejmuje  nie  tylko  dzień  lub  falę, lecz  także  większe  odcinki  czasowe:  tuny, katuny  itd (podzielone  na  20  jednostek), a  13  następujących po sobie  impulsów  patronuje  energetycznie  13-tu  kolejnym  baktunom ( w  Short  Count  tylko  pojedynczym  dniom!).  To  pokazuje  fraktalny  charakter  kalendarza  Tzolkin.

Historia  ludzkości  to  historia  etyki  człowieka, jego  poziomu  moralności  i, co  się  z  tym  nierozerwalnie  wiąże, -poziomu  jego  świadomości.  Jej  przebieg  następował  w  określonych  cyklach, które  zapisane  są  właśnie  w  Długiej  Rachubie.  Każda  Epoka  i  każdy  Cykl  były  sprzężone (= były  pod  wpływem)  z  innym  rodzajem  energii  płynących  z  galaktyki (konfiguracja  galaktyczna).  Zawsze  istniał  ścisły  związek  między  konstelacją  energii  kosmicznych  a  wydarzeniami  historycznymi  oraz  zjawiskami  w  przyrodzie.  I  tak  np. wydarzenia  w  każdym  z  13-tu  baktunów  znajdowały  się  po wpływem  różnych  kolejnych  impulsów  galaktycznych  od 1  do  13. Dlatego  też  nie  bez  przyczyny  każdy  baktun  ma  inną  nazwę.  Przykładowo:

1. Baktun  Siewu  Gwiazd (3113 pne – 2718 pne)

2. Baktun  Piramidy (2718 – 2324 pne) /W  tym  okresie  uaktywnione  zostało  przy  pomocy  Wielkiej  Piramidy  Ciało  Świetliste  Ziemi/

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Baktun  Transformacji  Materii (1618 – 2012 n.e.)

Baktuny  obejmują  okresy  po  394  lub  po  395  lat, co  daje  liczbę  5125 (=5200  w  latach  majańskich)

STRUKTURA  ŚWIĘTEGO  KALENDARZA  MAJÓW  TZOLKIN  OPARTA  JEST  NA  LICZBACH  CIĄGU  FIBONACCIEGO (2,5, 13, 144)  I  NA  ICH  WIELOKROTNOŚCIACH: 20 (10×2=liczba pieczęci)  i  260 (13×20=liczba kinów w 1 cyklu), 13=liczba kinów w fali lub uinali („miesięcy”) w Tzolkin. Cały cykl Tzolkni (260 kinów) podzielony jest na 3 Genezy i 5 Zamków, liczba kinów w 1 baktunie wynosi 144 000  (wpis 28 opisuje dokładnie złotą liczbę i ciąg Fibonacciego)

Od  swojego  pojawienia  się  na  Ziemi  człowiek  na  przestrzeni  tysiącleci  coraz  bardziej  upadał  moralnie  i  pogrążał  się  w  ciężkiej  materii.  Z  istoty  duchowej  stawał  się  istotą  materialną.  Najgłębszy  upadek  nastąpił  około  6600  lat  temu (zobacz  też  wpis  30).  Ostatnia  Epoka (13  baktunów), tzn. według  naszego  kalendarza  przedział  czasowy  od  3113  p.n.e.  do  2012  n.e., to  czas  korekty  i  odpracowywania/neutralizowania  nagromadzonej  na  przestrzeni  minionych  dziejów  karmy.  Stąd  nie  tylko  tyle  cierpienia  i  dramatów, ale  i  przyspieszenie/ skondensowanie  katastrofalnych  wydarzeń  w  ostatniej  Epoce  Wielkiego  Cyklu.  Wszystkie  te  dusze, które,  wcielając  się  w  okresie  ostatnich  13  baktunów, odrobiły  swoje  lekcje  karmiczne, weszły  22.12.2012  w  nową  Epokę z  czystym  kontem, wysokimi  wibracjami  osobistymi  i  bez  problemu  będą  iść  z  nowym  duchem  czasu, duchem  Uniwersalnej  Harmonii, budując  nową  rzeczywistość  na  Ziemi.  To  oznacza  dalsze  łączenie  się  ze  swoim  Ciałem  Świetlistym  i  płynące  z  tego  poczucie  szczęścia  oraz  głęboki  spokój  i  zaufanie.  „Spóźnialscy”  dostaną  jeszcze  czas  do  2019/20  roku.  Jeśli  nie  przetransformują  swojego  niższego  ja (ego, którego świadomość  bazuje  na  strukturze  materialnej)  w  Wyższe  Ja (=osobowość, której  struktura  utkana  jest  z  energii  subtelnych), dołączą  do  tych, którzy  będą  kontynuować  swoje  inkarnacje  w  niskowibrującej  materii  na  innych  planetach.  Obecnie  promienie  słoneczne,  będące  pod  wpływem  coraz  mocniejszych  energii  płynących  z  Centrum  Galaktyki, stają  się  coraz  bardziej  intensywne.  Następuje  ciągła  synchronizacja  częstotliwości  życia  na  Ziemi  z  częstotliwościami  Energii  Kosmicznych.  W  tym  kontekście  rok  2013  będzie  rokiem  wyjątkowym!

Odpowiednikiem  fraktalnym  w  Long  Count  dla  wersji  short, czyli  dla  13  uinali  po  20  pieczęci, jest  13  baktunów  po  20  katunów.

DREAMSPELL (Kalendarz  Trzynastu  Księżyców) /kalendarz  planetarny, galaktyczny, solarny i historyczny w  jednym/

Oddzielny  temat  stanowi  Kalendarz  Trzynastu  Księżyców (słowo  „księżyc”  oznacza  „miesiąc”), który  stworzył  Jose  Arguelles.  Nosi  on  również  nazwę  Dreamspell.” Biegnie”  on  równolegle  do  trzech  wymienionych  wyżej  kalendarzy (i  oczywiście  wszystkich  innych, którymi  posługują   się    dzisiaj  różne  kultury  na  Ziemi). Podzielony  jest  na  13  miesięcy  po  28  dni + 1  zielony  dzień, a  więc  liczy  365  dni.  Nie  ma  w  nim  lat  przestępnych.

Miesiące  w  Dreamspell, czyli  w  dowolnym  roku planetarnym  X/Y , który  zaczyna  się  26.7. roku  X  i  kończy  24.7. roku  Y:

1) 26.7–22.8  2) 23.8–19.9  3) 20.9–17.10  4) 18.10–14.11  5) 15.11–12.12  6) 13.12–09.1  7)10.1–6.2  8) 7.2–6.3  9) 7.3–3.4  10) 4.4–1.5 11) 2.5–29.5  12) 30.5–26.6  13)27.6–24.7 + 25.7(zielony dzień)

Dreamspell  to  nie  kalendarz  Majów  (jak  głosi  wiele  osób), lecz  tzw.  kalendarz  planetarny (nazwa stąd, że został opracowany przede wszystkim z myślą o karmie zbiorowej ludzkości, choć można też określić swój osobisty rok).  Ma on wspierać oczyszczanie negatywnej kolektywnej karmy  mieszkańców naszej planety.  Kalendarz ten jest korelacją kalendarza galaktycznego (Short  Count) z naszym kalendarzem solarnym. Energie Kosmiczne zakodowane w liczbie 260 kinów (w kombinacji 20 pieczęci z 13 tonami) J. Arguelles przeniósł na grunt roku solarnego i dopasował do jego 365 dni (tzw kalibracja kalendarzy). 13 miesięcy roku planetarnego to odpowiedniki  13 tonów fali roku galaktycznego. Każdy miesiąc (tak jak każda fala w Tzolkin) stoi pod patronatem pieczęci 1-go dnia miesiąca. Również cały planetarny rok ma swoja nazwę, która jest tożsama z pieczęcią pierwszego dnia roku. Aktualnie mamy Rok 7. Wichru (pieczęć :Wicher, ton:7), który potrwa do 24.7.2013. Energie Kosmiczne kryjące się za tą kombinacją pieczęci i tonu zsyłają na Ziemię określone zdarzenia w celu oczyszczenia karmy zbiorowej. Rozszyfrowanie kodu Tzolkin i opracowanie Dreamspellu zajęło Arguellesowi ponad 30 lat.

Dlaczego 28 i 29 lutego pozostają pod wpływem Energii Kosmicznej jednego kinu?
Rok przestępny (co 4 lata) pozwala zebrać dodatkowych 6 godzin z każdego z 4 lat (365 dni + 6 godzin), co daje 24 h (1 dzień), właśnie 29 lutego. Pominięcie 1 dnia (nie przypisanie mu następnej pieczęci, tylko pozostawienie pod wpływem pieczęci, która patronuje 28 lutemu) co 4 lata nie ma żadnego znaczenia dla rytmu i efektywności oddziaływania Energii Kosmicznych, natomiast (co jest bardzo ważne) pozwala zachować cykliczność kalendarza planetarnego, który jest przecież forma roku solarnego z „wbudowaną” cyklicznością roku galaktycznego. Gdyby uwzględniono dzień 29 lutego, galaktyczny cykl roku planetarnego zacząłby się poprzez przesuwanie pozycji pieczęci co 4 lata po prostu rozregulowywać. To tak samo, jakby przesuwać cykl menstruacyjny kobiety co 4 miesiące o jeden dzień. Stopniowo przestawałby być cyklem.

Próbą  stworzenia  dpowiednika  dla  Dreamspell  J. Arguellesa  jest  kalendarz, jaki  opracował  Gwatemalczyk  Jaramillo.  Jego  koncepcja  korelacji  między  Short  Count  i  kalendarzem  gregoriańskim  różni  się  od  tej  Jose  Arguellesa.  

Istnieją  również  różne  wersje  odnośnie  początku  i  końca  260-kinowego  cyklu  Tzolkin  w  kalendarzu  gregoriańskim.  Według  Jose  Arguellesa  obecny  cykl  kończy  się  12  lutego  2013 (kin 260).  Tak  więc  dziś (03.02.2013) mamy  kin  251 (Małpa  4).

Która wersja jest właściwa? Każdy powinien zdecydować o tym indywidualnie. Ja dokonałam bardzo pragmatycznej weryfikacji. Przeczytałam kin odpowiadający mojej gregoriańskiej dacie urodzenia. Kin proponowany dla mojej daty urodzenia przez J. Arguellesa (są do tego tabele) doskonale wręcz pasuje do moich cech charakteru i zadań, jakie mam do spełnienia w tej inkarnacji. Od razu wiedziałam, że to jest to. Dlatego w życiu codziennym korzystam z Tzolkin umiejscowionego w kalendarzu gregoriańskim według obliczeń J. Arguellesa.

 Dzisiejszy  dzień  to:

– 3  lutego  2013  // w  solarnym  kalendarzu  gregoriańskim//

– kin  251 (Niebieska  Samoistna  Małpa)  //w  Short  Count//

– data  0.0.0.2.3. (44-ty  kin  1-szego  baktuna) / 2  uinale  po  20  kinów + 4  kiny/  //w  Long  Count//

– 25.  dzień  7-ego  księżyca (rezonansowego) roku  planetarnego  2012/2013

Nad  rozszyfrowaniem  Kalendarza  Majów (=złamaniem  jego  kodu)  J. Arguelles  pracował  dziesiątki  lat  za  pomocą  złożonej  techniki  komputerowej, przeprowadzając  wiele  mozolnych  testów.  Prace, jakie  opublikował  na  ten  temat  w  j.  angielskim, zostały  przełożone  na  inne  języków, a  wiedza  o  Kalendarzu  Majów  rozpropagowana  na  wszystkich  kontynentach.  Do  Europy  wiedza  o  Tzolkin  „przywędrowała”  m.in. dzięki  Johannowi  Koessnerowi.  J.Koessner  to  austriacki  filozof  i  religioznawca, znawca  starożytnych  kultur  o  dużej  wiedzy  astronomicznej.  Uważany  jest  za  wybitnego  znawcę  i  interpretatora  kalendarza  Majów.  Hanna  Kotwicka, która  spędziła  parę  lat  w  Niemczech,  poznała  go  osobiście, zainteresowała  się  kalendarzem  i  jako  pierwsza  „sprowadziła”  wiedzę  na  temat  tego  kalendarza  do  Polski.  Książki, które  wydaje, są  tłumaczeniami  książek  J. Arguellesa  lub  J. Koessnera.  Informacje  przejęte  od  Arguellesa  I  Koessnera  wzbogaca  o  własne  dodatkowe  interpretacje.  Również  tzw. galaktyczna  metryka  urodzenia, z  której  korzysta,  jest  wynikiem  pracy  J. Koessnera  i  jego  syna.

Jeszcze  raz  dla  jasności:  ani  Dreamspell  ani  galaktyczna  metryka  urodzenia  nie  są  elementami  pierwotnego  Kalendarza  Majów  TZOLIKIN.  Dremspell  J. Arguellesa  to  korelacja  kalendarza  galaktycznego Tzolkin z  kalendarzem  solarnym, a  galaktyczna  metryka  urodzenia  J. Koessnera  to  poszerzona  interpretacja  kinów  obejmująca  naszą  osobowość  (indywidualnych  częstotliwości  pola  energetycznego)  i  zadania, z  jakimi  inkarnujemy  tu, na  Ziemi, oraz  rozbudowany  podział  na  kolejne  jednostki  i  pogłębiona  interpretacja  różnorakich  powiązań, jakie  istnieją  wewnątrz  kalendarza  Majów. Johann  Koessner  wraz  z  synem  pracowali  nad  nią  wiele  lat, korzystając  przy  tym, podobnie  jak  J. Arguelles, ze  złożonych  programów  komputerowych.

GLAKTYCZNA  METRYKA  URODZENIA

Galaktyczna  Metryka  Urodzenia  zawiera  informacje  na  następujące  tematy: pieczęć/ ton/ fala/ rodzina  kolorów/planeta/geneza/zamek  czasu/harmonia/chromatyka/rodzina  solarna/krzyż  powiązań (przewodnik, partner  analogiczny, partner  antypodalny, partner  okultystyczny)/kwartet  okultystyczny/ osobisty dzień, miesiąc  i  rok  urodzenia

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s